Advocatenkantoor Koen

KOOPWONING


U laat de waarde van uw huis door een makelaar vaststellen. Die bepaalt de vrije verkoopwaarde. Verder is er meestal een hypotheek. Daaraan kan een spaarpolis of één of andere (beleggings-)verzekering gekoppeld zijn. Zo’n polis of verzekering vertegenwoordigt vaak een zekere waarde. Die waarde heet de contante waarde of de afkoopwaarde.


Bij een scheiding kunt u afspreken dat de woning aan één van de echtgenoten wordt toebedeeld. Die persoon krijgt dan ook de hypotheekschuld toebedeeld.

Stel dat het huis meer waard is dan de schuld hoog is, dan is er sprake van overwaarde. Degene die huis en hypotheek krijgt, wordt dan overbedeeld. Die zou ter compensatie een bedrag ter hoogte van de helft van de overwaarde aan de ander kunnen uitkeren.

Vaak vraagt men aan de bank of verzekeringsmaatschappij om de contante waarde van de verzekeringen of polissen uit te keren, zodat er meer geld is om het verschil te compenseren.

De makelaarskosten, maar ook eventuele schulden, zoals kredieten kunnen dan worden betaald.


Als u besluit het huis te verkopen worden uit de opbrengst de hypotheek, de rekening van de makelaar en eventuele schulden betaald. Het restant wordt (meestal 50/50) tussen partijen verdeeld.


Soms is er een levensverzekering aan de hypotheek gekoppeld. Als dit een zuivere risicoverzekering is, wordt met de betaling van premie geen vermogen opgebouwd. Deze verzekering blijft dan bij de verdeling van het vermogen buiten beschouwing.

INBOEDEL


Stel bij de verdeling van de inboedel een uitgebreide lijst met inboedelzaken op. Bij de verdeling kan dan worden genoteerd, welke zaken aan wie worden toegescheiden. Dat voorkomt vergissingen en scheve gezichten achteraf.

SCHULDEN

Tijdens het huwelijk kunnen schulden ontstaan. Die worden aan de één of de ander toebedeeld. Degene die de schulden voor zijn of haar rekening neemt, belooft de ander (zwart op wit) de schulden af te lossen en de ander daarvoor te vrijwaren. Let op: Dit is een belofte. Als een schuldeiser niet betaald wordt, kan de schuldeiser toch bij de ander verhaal halen. Die heeft dan weer de mogelijkheid zich op de ex-partner te verhalen. Of dat laatste lukt valt dan nog te bezien.


In geval van schulden kan men dus beter proberen deze met spaargeld, overwaarde van een woning of op een andere manier af te lossen.

OMGANGSREGELING


Bij een omgangsregeling wordt vaak gedacht aan een regeling van één dag of één weekend per 14 dagen. Voor kleine kinderen is dat niet goed. Voor hen is het belangrijk de niet-verzorgende ouder vaker te zien. Tussendoor één of twee korte bezoekjes van een paar uur zorgt voor een betere band. Natuurlijk wil de ander dat het kind regelmatig blijft slapen; maar voor een klein kind zijn regelmatige korte contacten beter. Houdt ook rekening met clubjes, verjaardagen, vaderdag, moederdag, feestdagen en vakanties.

Als u wilt weten wat een goede frequentie is voor uw kind, kunt u overleggen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

OUDERDOMSPENSIOEN


Tijdens het huwelijk wordt soms ouderdomspensioen opgebouwd. Dat maakt geen deel uit van de huwelijksgoederengemeenschap, maar het zijn persoonlijke rechten. Die kunnen worden verdeeld.  


De twee meest voorkomende regelingen zijn:


- Verevening

De pensioenrechten worden door man en vrouw verevend. De vrouw krijgt dan meestal een recht op uitbetaling  van de helft van het ouderdomspensioen van de man en andersom. Het gaat dan om het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.


- Uitsluiting van verevening

Man en vrouw spreken dan af dat er tussen hen geen pensioenverevening zal plaatsvinden. Ieder behoudt dan de persoonlijk opgebouwde pensioenaanspraken.

HET OUDERSCHAPSPLAN


Dan besluit u om als man en vrouw te gaan scheiden. Maar als vader en moeder blijft u verbonden door de band met uw kind of kinderen.

1. In de wet staat dat ouders de plicht en het recht hebben een minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Na de echtscheiding blijft die verplichting bestaan. Uw kind heeft daar recht op. Onder verzorging en opvoeding vallen de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind en het bevorderen van de ontwikkeling van de persoonlijkheid.

2. In de verzorging en opvoeding van het kind passen ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of een andere vernederende behandeling toe.

3. Het ouderlijk gezag omvat ook de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden van zijn kind met de andere ouder te bevorderen.

4. Een kind houdt na een echtscheiding recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders.

5. Ouders kunnen in een ouderschapsplan rekening houden met praktische belemmeringen die door de scheiding ontstaan.


U dient een ouderschapsplan op te stellen, waarin op zijn minst afspraken zijn opgenomen over:

a. de wijze waarop de ouders de hier genoemde zorg- en opvoedingstaken verdelen of het recht en de verplichting tot een omgangsregeling vormgeven;

b. de wijze waarop de ouders elkaar informatie verschaffen en raadplegen over belangrijke zaken met betrekking tot de persoon en het vermogen van de kinderen;

c. de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Als de omgang met de kinderen slecht verloopt, is dat meestal omdat het contact tussen de ouders onderling slecht is, of omdat iemand zich niet realiseert, dat die nog steeds ouder is, zich niet als een ouder gedraagt, maar alleen met zijn eigen leven bezig is. Schema’s die in ouderschapsplannen worden neergelegd lossen dat onderliggende probleem niet op, maar kunnen  het wel iets gemakkelijker maken.


Aandachtspunten bij het opstellen van een ouderschapsplan zijn:

- De mening van het kind zelf.

- De ontwikkeling van het kind en wat dat van de ouders vraagt.

- Het karakter en de speciale behoeften van het kind.

- De mogelijkheden van opvang door anderen.

- De zorgverdeling voor de scheiding, en de zorgverdeling na de scheiding.- De werktijden van de ouders.

- De woonsituatie van de ouders.


Bij de inhoud van een ouderschapsplan kan men  denken aan  de volgende onderwerpen:

- Afspraken over dagelijkse zorg en opvoeding.

- Overleg over de schoolkeuze en ouderavonden.

- Medische aangelegenheden en acute problemen.

- Hoe en wanneer overleg je over de kinderen.

- Omgang.

Hieronder vindt u informatie over


het ouderschapsplan

een omgangsregeling voor de kinderen

de woning

de inboedel

schulden

de verdeling van het ouderdomspensioen


Na het lezen blijft u vast nog met vragen zitten. Vraag om hulp. Bel 0165 - 599 591, of mail naar info@advocatenkantoorkoen.nl


IS SCHEIDINGSMEDIATION IETS VOOR U?


U wil scheiden. Of uw partner wil scheiden. Dat is een grote stap. Uw leven staat misschien wel op zijn kop en dan moet er ook nog van alles geregeld worden. U heeft iemand nodig die u helpt. U gaat samen naar een scheidingsmediator. Die helpt u deskundig, snel en voordelig. U bespreekt samen de gevolgen van de echtscheiding. Met zijn hulp wordt u het samen eens over de verdeling van het huis, de hypotheek, schulden, de inboedel en de auto. De afspraken worden in een echtscheidingsconvenant vastgelegd. Als een van van u na de scheiding niet kan rondkomen, kan er een alimentatieberekening worden gemaakt om te kijken of er alimentatie kan worden betaald; en zo ja, hoeveel.

Zijn er kinderen, dan wordt er een ouderschapsplan opgesteld. Daarin is de verdeling van de zorg opgenomen, de omgangsregeling en de hoogte van de kinderalimentatie. In een paar gesprekken worden er afspraken gemaakt. Er wordt naar u geluisterd. U probeert het verleden af te sluiten en (weer) naar de toekomst te kijken.


VOELT U NIETS VOOR MEDIATION EN WILT U GEWOON EEN EIGEN ADVOCAAT? DAN BENT U OOK WELKOM.


BIJ ADVOCATENKANTOOR KOEN BENT U ALTIJD AAN HET JUISTE ADRES